TAIWAN

ROOSTER LIGHTING CO – Mr. Minka Hsu
No. 2 Yuanshi St., Dajhou Village
Pingtung City 90089
TAIWAN R.O.C.
Tel.  886 8 752 1688
Fax  886 8 752 0123
Mobil: 886963 282318
e-mai:  info.taiwan@goccia.it